Home
Algemene Verkoop & Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop & Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder Degalux International kvk 24342218, gevestigd en kantoorhoudende aan de Koopmansgoed 7 3771 MJ Barneveld.

Artikel 1
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
- Deze voorwaarden gelden voor elke aanbieding en elke overeenkomst tussen verkoper en een koper waarop de verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
- De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de verkoper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2
Offertes
- Al onze offertes zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
- Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
- De door verkoper uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Verkoper is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, door hem schriftelijk wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3
Levering
- Tenzij anders overeengekomen. Standaard levering op vaste leverdagen: altijd franco. Afwijkende zendingen met koerier: € 20,-.
- Wanneer er als leveringsconditie een van de “INCOTERMS” is overeengekomen, zullen de op het moment van het plaatsen van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
- De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
- Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 4
Levertijd
- Door verkoper opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
- Bij niet tijdige levering dient de koper derhalve schriftelijk de verkoper in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te stellen zijn verplichtingen alsnog na te komen.
- De door verkoper opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in zijn bezit zijn.

Artikel 5
Deelleveringen
- Het is de verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6
Technische eisen
- Indien de in Nederland te leveren zaken buiten de Europese Unie moeten worden gebruikt, is de verkoper er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik buiten de EU melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
- Alle andere technische eisen die door de koper aan te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7
Monsters en voorbeelden
Indien door de verkoper een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit
vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8
Ontbinding van de overeenkomst
Een overeenkomst tussen verkoper en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen: Indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; Indien verkoper de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie; in genoemde gevallen is verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van verkoper schadeloosstelling van 10% te vorderen. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9
Garantie
Degalux garandeert de goede werking van haar producten gedurende 3 jaren na aankoop. De garantie beperkt zich tot het gratis (af fabriek) leveren van vervangende onderdelen. De kosten van het herstellen/vervangen van deze onderdelen zijn voor rekening van de opdrachtgever/koper. Uiteraard geldt de garantie alleen als er vakkundig is gemonteerd en onze producten op een normale wijze zijn behandeld en gebruikt. Het gaat hier om
alle mankementen ten gevolge van materialen fabricagefouten, zulks ter beoordeling van Degalux. De garantie geldt slechts indien koper aan al zijn verplichtingen jegens Degalux heeft voldaan, terwijl niet voldoen aan deze verplichtingen geen verlenging van de garantietermijn ten gevolge heeft. Indien er garantie is afgesproken incl. montage dan dienen de producten goed toegankelijk te zijn. Klimmateriaal komt voor rekening opdrachtgever.

Artikel 10
Eigendomsvoorbehoud
- Alle door verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper totdat de koper alle verplichtingen waaronder rente en incassokosten uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomsten zijn nagekomen.
- Door verkoper geleverde zaken, die volgens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
- De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige wijze te bezwaren.
- Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan verkoper dan wel aan een door hem aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin verkoper haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
- Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
- De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 11
Gebreken; klachttermijnen
- De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: Of de juiste zaken zijn geleverd; Of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen aantal. Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
- Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan de verkoper te melden.
- Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 jaar na aflevering te melden aan de verkoper.
- Ook indien de koper tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
- Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan verkoper worden geretourneerd.

Artikel 12
Prijs / Prijsverhoging
- Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen: in Euro, exclusief BTW; op basis van de door verkoper gehanteerde minimum hoeveelheden; exclusief kortingen, bonussen, toeslagen enz.
- Indien verkoper met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien verkoper kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering belangrijke prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van de grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.
- Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
- Indien een order niet een compleet product van verkoper betreft, bijv. onderdelen, dan worden er orde- en vrachtkosten van euro 13 (exclusief BTW) voor levering franco huis in Nederland en euro 25 (exclusief BTW) voor levering franco huis in het buitenland per factuur in rekening gebracht.

Artikel 13
Emballage
- De koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit de te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.
- Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de verkoper gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits de verkoper deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 14
Betaling
- Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de verkoper aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
- Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
- In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van verkoper en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
- Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
- Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
- Verkoper behoudt zich het recht voor om enige dienst ten behoeve van koper slechts tegen contante en/of voorafgaande betaling te verrichten.

Artikel 15
Kredietbeperking
- Verkoper is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 16
Incassokosten
- Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper minimaal 15% van het factuurbedrag verschuldigd.
- Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 17
Aansprakelijkheid
- Verkoper is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
- Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 (garantie) van deze voorwaarden.
- Verkoper is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.
- De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van verkoper in een onderhavige geval verstrekte uitkering.
- Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat en verkoper aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 18
Overmacht
- Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van verkoper daaronder inbegrepen.
- Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van de verkoper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
- Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19
Geschillenbeslechting
De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft verkoper het recht de koper te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20
Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21
Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Degalux International te Gouda. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.