Degalux Duurzaam
17 mei 2023

CO2-beleid Degalux

Uit het laatste IPCC-rapport kan een duidelijke en urgente boodschap afgeleid worden: er is meer actie vereist om het opwarmende klimaat te vertragen, en deze acties moeten in een hoger tempo plaatsvinden. Voor systematische problemen is een aanpak nodig die een systematische uitwerking heeft. Hierbij hebben zowel individuen als organisaties de verantwoordelijkheid om in de eigen invloedssferen bij te dragen aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen, het verminderen van energieverbruik, en het overdragen van kennis om anderen te helpen collectief impact te creëren.

Degalux neemt haar verantwoordelijkheid door de CO2e-uitstoot te kwantificeren, zicht te krijgen op het energieverbruik, en door reductiedoelstellingen op te stellen waar concrete maatregelen aan gekoppeld zijn. Het beleid dat Degalux hier op voert is in de basis tweeledig. Waar Degalux effectief haar voetafdruk wil verlagen, wil de organisatie de handafdruk vergroten. Ofwel, het minimaliseren van de negatieve impact, en het maximaliseren van de positieve impact.

CO2-Prestatieladder

Degalux committeert zich aan bovenstaande door te werken aan de hand van de systematische beoordeling van de CO2-Prestatieladder die onderverdeeld is in vier invalshoeken: 


A.    Inzicht: het opstellen van een CO2-footprint. 
B.    Reductie (van CO2): ambities met betrekking tot het verminderen van CO2-uitstoot.
C.    Transparantie: interne en externe communicatie over CO2-footprint en CO2-reductie. 
D.    Participatie: deelname aan initiatieven om CO2 te reduceren.


Deze vier invalshoeken zijn verdeeld in vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Per niveau zijn eisen gedefinieerd die worden gesteld aan de CO2-prestatie van de organisatie. De plaats van een organisatie op de CO2 Prestatieladder wordt bepaald door het hoogste niveau waarop de organisatie aan alle eisen voldoet.

CO2-voetafdruk onderverdeeld in scopes    

Hieronder staat het overzicht van Degalux CO2-voetafdruk voor scope 1 en 2 over 2022:

 

Reductiedoelstellingen

De beoogde reductiedoelstellingen van Degalux voor 2025 ten opzichte van het basisjaar 2022 zijn als volgt:

•    Scope 1: 21% reductie in 2025 ten opzichte van 2022 
•    Scope 2: 100% reductie in 2025 ten opzichte van 2022 

Om een goede balans tussen ambitie en realisme te bewaken, zijn de criteria van het SBTi (Science Based Targets Initiative) als uitgangspunt genomen voor de reductiedoelstellingen van Degalux. Door dit te doen kunnen de reducerende maatregelen worden afgestemd op een ambitie die focust op de waarborging van het beperken van het opwarmende klimaat tot 1.5°C. Het SBTi stelt dat in 2030 de CO2-emissies van Scope 1 en Scope 2 van organisaties met 42% moeten zijn gereduceerd om in lijn te blijven met de 1.5°C opwarming en dat de jaarlijkse CO2-emissies minimaal met 4,2% moeten afnemen ten opzichte van het referentiejaar.  

Reductiemaatregelen

Om de reductiedoelstellingen te halen zijn door Degalux de volgende meest prominente maatregelen hieronder geïdentificeerd. Per maatregel is de beoogde CO2-reductie kwantitatief en percentueel aangegeven. Voor het totale overzicht van alle maatregelen waar Degalux mee bezig is kan het ‘Energie Management Plan’ onderaan deze pagina geraadpleegd worden.

CO2 reductie-initiatief | Degalux X Nederland CO2 Neutraal

Op de website van de SKAO is een overzicht te vinden van initiatieven en CO2-reductieprogramma’s waar gecertificeerde organisaties aan deelnemen. Uit dit overzicht zijn meerdere initiatieven bekeken en de keuze is gemaakt om deel te nemen aan het initiatief van Stichting Nederland CO2 Neutraal Een aantal van de voornaamste redenen om hierbij aan te sluiten zijn de focus op kennisdeling, de diverse groep deelnemers, en de mogelijkheid om thematisch ingerichte workshops te volgen. Op 29 maart 2023 is Degalux voor het eerst aanwezig geweest bij een evenement van Nederland CO2 Neutraal, ‘The Next Generation’ 

Op de pagina van SKAO is de publicatie van deelname aan dit sectorinitiatief te vinden. 

 

Koen Fest
Ik ben Koen en ik ben duurzaamheidsmanager bij Degalux. Onder de paraplu van ESG (Environmental, Social & Governance) hou ik mij bezig met projecten en ontwikkelingen die de duurzame transitie van Degalux bevorderen om zo onze voetafdruk te minimaliseren.

Gerelateerde berichten